38/2005. (X. 20.) OVB határozat – Sz. A. és más választópolgárok által benyújtott országos népi kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítése tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
38/2005. (X. 20.) határozata

Az Országos Választási Bizottság a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Nek. tv.) 61. § (2) bekezdése által alkalmazni rendelt, az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-ában, valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 117. §-ának (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Sz. A. és más választópolgárok által benyújtott országos népi kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítése tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát hitelesíti. A határozat ellen az annak közzétételét követő 15 napon belül az Alkotmánybírósághoz címezve az Országos Választási Bizottsághoz lehet kifogást benyújtani.

Indokolás

I.

Sz. A. 2005. október 18-án országos népi kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát nyújtotta be hitelesítés céljából az Országos Választási Bizottsághoz. Az aláírásgyűjtő íven a következő szerepel:

„A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: kisebbségi törvény) 61. § 2. bekezdésének értelmében alulírott magyar állampolgárok kijelentjük, hogy a magyarországi zsidó kisebbséghez tartozunk, és a kisebbségi törvényben foglalt feltételeknek megfelelünk. Kérjük a T. Országgyűlést, hogy a kisebbségi törvény 61. § 1. bekezdésében a népcsoportok felsorolását a zsidó kisebbségi népcsoporttal egészítse ki.”

A Nek. tv. 61. § (2) bekezdése szerint: „Amennyiben az (1) bekezdésben felsoroltakon kívül további kisebbség kíván bizonyságot tenni arról, hogy megfelel az e törvényben foglalt feltételeknek, legalább 1000, magát e kisebbséghez tartozónak valló választópolgár e tárgykörben a népi kezdeményezést az Országgyűlés elnökéhez nyújthatja be. Az eljárás során a népszavazásról és a népi kezdeményezésről szóló 1989. évi XVII. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.”

Az Országos Választási Bizottság megállapította, hogy a népi kezdeményezés tárgya az Országgyűlés hatáskörébe tartozik, továbbá hogy az aláírásgyűjtő ív megfelel a Ve. 131. §-a által alkalmazni rendelt 118. § (3)-(5) bekezdésében foglalt alaki feltételeknek, illetve az Nsztv. 17. §-ában a kérdéssel szemben támasztott követelményeknek, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

II.

A határozat az Alkotmány 28/B. § (1) bekezdésén, Nek. tv. 61. § (2) bekezdésén, az Nsztv. 2. §-án és 17-18. §-ain, a Ve. 117. §-án, 118. § (3)-(5) bekezdésén és a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 130. § (1) bekezdésén alapul.

Budapest, 2005. október 20.

Dr. Ficzere Lajos
az Országos Választási Bizottság
elnöke

Forrás: OVB